Trên máy vi tính quilting máy ứng dụng và chuyển đổi Mẹo

Trên máy vi tính quilting máy tính như là một loại kiểm soát hoạt động, kỹ năng lưu trữ số lượng lớn là một trong những công cụ mới, nệm, vải, quần áo, và khác xử lý hàng hóa có một phạm vi rất rộng của việc sử dụng; trên máy vi tính quilting máy chế biến kế hoạch để sử dụng ánh sáng máy tính