Quilting xu hướng phát triển công nghệ

Trên máy vi tính quilting máy cũng là mở rộng thị trường, trong thực tế, loại sản phẩm này vẫn còn rất trẻ, điều đó thật sự được áp dụng chỉ trong quá khứ hơn 10 năm trên thị trường, thị trường tiềm năng của nó là tuyệt vời. Trong khi đó, các kỹ thuật nâng cấp và phát triển dự kiến cũng khá nhanh chóng. Trên máy vi tính quilting máy hướng tương lai sẽ được đặc biệt quilting máy và đặc biệt quilting máy thêu để đạt được thông minh, đạt được mở hoàn chỉnh, cho ăn, điền, cạnh, cắt cạnh các quá trình bộ dòng. Ngoài ra, máy vi tính quilting máy, thêu vi tính, máy cũng sẽ được kết hợp với điều khiển từ xa của quá trình sản xuất, việc đạt được quilting thiết kế công nghiệp tự động hóa, quản lý thông minh thông tin và điều khiển quá trình.